Adatkezelési nyilatkozat

 

Az oldal működése

A szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a felkerült anyagok elérhetőségének biztosítása érdekében. Az esetleges hibákkal (oldal elérhetetlenség, adatbázis sérülés, illetéktelen használat stb.) és a szolgáltatás teljes vagy részleges megszűnésével kapcsolatos károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

Az Értsünk szót Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a felhasználók személyes adatait, a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében.

Illetve kezeli a hírlevélküldő szolgáltatásra feliratkozott személyek megadott adatait. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban vagy a hírlevelek küldése során kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe:

Értsünk szót Kft., 9134 Bodonhely, Dózsa Gy. u. 47.

Az adatkezelő elérhetősége:

Tel.: 06-20-9573356

email: info@ertsunkszot.hu

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-66866/2013.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a megrendeléssel vagy a regisztrációval kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre:

 • regisztrált felhasználók
 • regisztráció nélküli vásárlók
 • hírlevélre feliratkozók

A kezelt adatok köre: a felhasználók által a regisztráció illetve a megrendelés leadása során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: név, elérhetőség (telefon, email), szállítási cím, számlázási cím
Hírlevélfeliratkozás esetén: név, email cím

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás, illetve a felhasználó által igényelt hírlevelek kiküldése.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

– GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.)

Továbbított adatok: név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, a megjegyzésben megadott adatok

Az adattovábbítás célja: csomagkézbesítés.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését,
 • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Regisztráció

Az oldal egyes funkcióinak használatához regisztráció szükséges.

A fórum használatához szükséges felhasználónevet és jelszót a www.ertsunkszot.hu üzemeltetője küldi meg e-mailben a felhasználó kérésére.

A felhasználónév utólagos megváltoztatására nincs mód. A jelszó a későbbiekben megváltoztatható.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az inaktív (több mint 6 hónapja nem használt) felhasználóneveket és az általuk feltöltött tartalmakat a felhasználási feltételekben szabályozott módon törölje.

Hozzászólások

Jelen szabályzatban fórum kifejezéssel hivatkozunk arra a felületre, amelyen hozzászólási lehetősége van a felhasználóknak.

A hozzászólásokkal kapcsolatos mindennemű felelősség a hozzászólót terheli. Az oldal üzemeltetője valamint a kijelölt moderátorok jogosultak, de nem kötelesek a feltöltött hozzászólásokat ellenőrizni, és a szabályzat megsértése esetén külön értesítés nélkül törölni.

Tilos olyan hozzászólás elhelyezése, amely

 • Szerzői jogokat, személyiségi jogokat, adatvédelmi törvényeket sért,
 • Jogszabályba ütközik, vagy bűncselekményre, jogsértésre történő felhívást közöl,
 • Agresszív, személyeskedő, trágár, erotikus, rágalmazó, kötekedő, diszkrimináló vagy gyűlöletkeltő,
 • Nemzeti, etnikai, faji vagy vallási hovatartozás alapján hátrányosan megkülönböztető, illetve azt indokolatlanul firtató,
 • A beépített szószűrő szándékos kikerülésével tiltott szavakat használ,
 • Rendszeresen a témához nem kapcsolódó hozzászólásokkal zavarja a fórum használatát,
 • Feltűnően zavarja a kulturált, folyamatos eszmecserét,
 • Politizál, szándékosan politikai álláspontot sejtet vagy firtat,
 • Reklámot tartalmaz.

A felhasználó a fórum használatával hozzájárul, hogy hozzászólásai a fórum olvashatóságának megóvása érdekében akkor is elérhetőek maradjanak, ha a regisztrációja törlésre kerül. Ilyen esetben a hozzászólások ‘Törölt felhasználó’ név alatt fognak megjelenni, és a továbbiakban nem lesznek a személyéhez köthetőek.

 

Egyéb rendelkezések

A felhasználási feltételek megsértése a hozzászólások vagy a felhasználónév külön figyelmeztetés nélküli törlésével, a hozzászólások időleges tiltásával, vagy az adott felhasználó IP cím, felhasználónév vagy egyéb egyedi jellemzők alapján történő kitiltásával járhat. A szolgáltató fenntartja a jogot bármely felhasználó külön figyelmeztetés és indoklás nélküli kitiltására.

Az Értsünk szót Kft. az Adatvédelmi tájékoztató jelentősebb változása esetén igyekszik tájékoztatni a felhasználókat, a naprakész információk beszerzéséhez azonban ajánlott rendszeresen áttekinteni a legfrissebb verziót. A Értsünk szót Kft. az Adatkezelési Tájékoztatóját (AT-t), saját belátása szerint, tetszőleges időpontban módosíthatja, a változtatásokat pedig valamennyi felhasználó köteles magára kötelező érvényűként elfogadni.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. Az Értsünk szót Kft. elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, azonban a rendszer használatából eredő esetleges károkért nem tud felelősséget vállalni.

Az Értsünk szót Kft. hasonlóképpen elkötelezett felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja felhasználói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A a személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az alábbiakban található adatkezelési elvek, elvárások, melyeket az Értsünk szót Kft. saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);

Személyes adatok kezelése és felhasználása

Az Info. 3. §.-nak 10. pontja szerint „adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Az Infotv. 4. §. Szerint

„4. § (1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.”

(2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

(3) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

(4) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

(5) A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az Infotv. 3. §-ának 18.pontja szerint „ adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi”.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adattovábbítás módja, azokban az esetekben, ha a Felhasználó kifejezett hozzájárulását kéri erre, online kapcsolat, heti gyakorisággal.

A Felhasználó az adatszolgáltatás elől elállhat, arra nem kötelezhető.

Az Értsünkszót.hu az egyéb adatokat különböző látogatottsági statisztikák készítésére felhasználhatja.

Cookie-k

A weboldal böngészés közben cookie-kat állíthat elő az Ön számítógépén. Ezek alapján a weboldal egyértelműen meg tudja különböztetni felhasználóit. A cookie-kat kizárólag a statisztikához használjuk.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Az adatokat az Értsünkszót.hu 30 napig tárolja.

Mint felhasználó hozzájárulok a regisztrációban megadott adataim, nevem, lakcímem és e-mail címem és egyéb adatok tárolásához a 30. nap után is, visszavonásomig.

Mint felhasználó a regisztrációs kérelmem alapján egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok, hogy Értsünkszót.hu e-mail címemre, rendszeresen hírleveleket, reklámokat, információkat küldjön.

Az Értsünkszót.hu, amennyiben egy hatóság megkeresi, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.